проф. д-р Ангелина Влахова, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Проф. Ангелина Влахова работи в Катедрата по протетична дентална медицина на Факултет по дентална медицина в Медицински Университет – Пловдив. Завършва висшето си образование през 2005 г. в същия факултет. От 2007 г. е Асистент в Катедрата, а през 2010 г. придобива специалност „Протетична дентална медицина“. Същата година става редовен докторант към Катедрата, като окончателната и´ защита е след 2 години, през 2012 г. През 2013 г. става Главен асистент, през 2015 г. заема академична длъжност „Доцент“, а през 2019 г. – АД „Професор“.
Проф. Ангелина Влахова има една монография на български и една на английски език, 3 учебни помагала, две от които на английски език, повече от 100 пълнотекстови публикации и повече от 90 орални и постерни презентации на конгреси в България и чужбина, както и теоретико-практични курсове.
Проф. Ангелина Влахова работи със студенти, специализанти и докторанти във ФДМ – Пловдив. Чете лекции по Клиника на протетичната дентална медицина на 3, 4 и 5 курс английскоговорящи студенти и води лекционен курс „CAD/CAM технологии в денталната медицина“ на студенти от 5 курс – българско и английско обучение.
Заедно с други колеги проф. Ангелина Влахова работи в CAD/CAM Центъра на ФДМ – Пловдив. Има опит с TRIOS, 3Shape Intraoral Scanner; 3Shape Dental System; 3Shape Implant Studio; Wieland Digital D 800 Laboratory Scanner and CAM 5 – S 2 Impression, VHF.
Проф. Ангелина Влахова има собствена частна практика в гр. Пловдив.