Николов

д-р Николай Николов, дм

Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, ФДМ, МУ - Пловдив (http://oralpathology.info/staff/nikolay-nikolov/ )

За лектора

Професионални квалификации:

Сертифицирано обучение за работа с дентални лазери (Лазерен център на ФДМ – Пловдив, 2012),

Сертифицирани обучения по имплантология и пародонтална хирургия (Университет „Сапиенца“, Рим, Италия, 2018)

Образователна и научна степен: ОНС „Доктор“

Придобити специалности: Пародонтология и заболявания на оралната лигавица (2020)

Академична длъжност: Главен асистент