доц. д-р Стефан Златев, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Д-р Стефан Златев, дм е роден през 1987 г. в град Пловдив. От 2006 до 2012 година учи дентална медицина във Факултета по Дентална Медицина на Медицински Университет Пловдив. През 2013 година започва работа като асистент в катедра „Протетична Дентална Медицина“ на ФДМ при МУ-Пловдив и в частна практика в град Пловдив. През 2016 година придобива специалност по Протетична Дентална Медицина. През 2019 година придобива ОНС „Доктор по ортопедична стоматология“. В същата година е назначен за главен асистент към катедра „Протетична Дентална Медицина“ и ръководител на новосформираното звено – CAD/CAM център по дентална медицина в рамките на Научноизследователски Институт при Медицински Университет – Пловдив. Научните интереси на д-р Ст. Златев са насочени към протетичната дентална медицина, естетична дентална медицина, дигитална дентална медицина – изграждане на триизмерни биологични модели, CAD/CAM, клинична фотография и дентална имплантология. Има повече от 110 научни участия, 35 от които пълнотекстови статии, публикувани в български и международни научни списания. Съавтор е на учебник по Материалознание за стоматолози под редакцията на проф. д-р Христо Кисов. Член е на Българско Научно дружество по Дентална медицина, Съюз на Учените в България, Български Зъболекарски
Съюз, Българска академия по естетична стоматология, IADR, EPA, DDS и NYAS.