доц. д-р Илиан Христов, дм

Факултет по дентална медицина, Медицински университет Пловдив

За лектора

Илиан Вангелов Христов, роден на 06.04.1971г. в гр. Пловдив. Завършва средно образование през 1990г. в ЕСПУ с преподаване на западни езици „Георги Кирков“. През 1996г. се дипломира като магистър – стоматолог в Стоматологичен факултет Пловдив. През 2002г. придобива специалност по „Ортопедична стоматология“, а през 2005г. и по „Обща стоматология“. В момента е специализант по „Дентална имплантология“. През 2016г. придобива ОНС „Доктор“, а от 2018г. е доцент в катедра „Протетична дентална медицина“ на ФДМ – Пловдив. Има близо 50 публикации в национални и международни списания, както и множество участия в научни форуми у нас и в чужбина. Редовен член на БЗС, СУБ и на управителния съвет на БНДДМ.