доц. д-р Деян Нейчев, дм

За лектора

Доц. Деян Нейчев завършва Факултета по дентална медицина при МУ – Пловдив през 1996г. През 2001г придобива специалност „Орална хирургия“, а през 2005г специалност „Обща дентална медицина“. През 2016г. придобива образователна и научна степен “Доктор“. През 2018г се хабилитира и е избран за доцент към Катедрата по орална хирургия. От 2020г е ръководител на Катедра по орална хирургия, а от 2022г е избран за Декан на ФДМ Пловдив.

Доц. Нейчев е автор на над 30 пълнотекстови научни публикации. Научните му интереси са в сферата на денто-алвеоларната хирургия, денталната имплантология и контрола на постоперативната болка.