МТА

Дата

Място

Присъствен Адрес: Факултет по дентална медицина, МУ-Пловдив, бул. Христо ботев 3, зала етаж 1 и клинична зала катедра ОЗЕ етаж 3 Виж на картата

Достъп

Платен курс

Език

Български

Цели на курса

Участниците в курса „Приложение на МТА, базирани материали при трудни ендодонски случаи“ ще придобият теоретични познания по въпроси, като физико-химични, биологични и терапевтични характеристики на МТА, както и индикациите за тяхното за приложение в ендодонтията и техниките на приложение. Тези знания ще бъдат визуализирани и затвърдени чрез демонстрации върху екстрахирани зъби и типодонти (от водещите курса) и повторение на същите процедури от курсистите. Курсът ще приключи с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Теми на курса

Специфичната ендодонтската патология, като перфорации на корена и фуркацията, зъби с незавършено кореново развитие, външна и вътрешна резорбция и др. е част от ежедневната клинична практика и в много случаи засяга стратегически лечението. Справянето с тези по-трудни клинични ситуации изисква специфичен подход и налага познаването на всички съвременни средства и техники за оптимизиране на ендодонтската терапия. През последните години на пазара навлезе нова генерация материали, базирани на МТА, които предлагат възможност за по-ефективно, биологично-ориентирано и с подобрена прогноза лечение на „трудните“ ендодонтски случаи.

Теоретична част:

В рамките на 4 учебни часа се разглеждат основни теоретични и практически въпроси, като:

 • В рамките на 4 учебни часа се разглеждат основни теоретични и практически въпроси, като:
  • МТА-базирани материали: физико-химични, биологични и терапевтични характеристики.
  • Индикации за приложение. Ограничения.Техники на приложение. Нанасяне и кондензиране на МТА-базирани материали в корено-каналната система. Протоколи за коригиране на грешки и усложнения в хода на ендодонтското лечение.
  • Биологично лечение с МТА – индиректно покритие, директно пулпно покритие и витална ампутация.
  • Възстановяване на перфорации, изграждане на апикална бариера от МТА, лечение на зъби с външна и вътрешна резорбция.

  Теоретичната част е богато илюстрирана с над 40 авторски клинични случая на лечение с МТА-базирани материали.

Демонстрационна част:

В рамките на 1 учебен час водещите курса запознават участниците с достъпните на българския пазар МТА-базирани материали, както и с инструментите за работа с тях. Следва демонстрация по затваряне на перфорация с МТА на пода на пулпната камера и изграждане на апикална бариера от МТА на зъб с незавършено кореново развитие (демонстрации върху екстрахирани зъби и типодонти).

Практическа част:

Под наблюдение и при асистенция на водещите обучението в рамките на 3 учебни часа курсистите изпълняват следните интервенции – затваряне на перфорация с МТА на пода на пулпната камера, изграждане на апикална бариера от МТА на зъб с незавършено кореново развитие върху екстрахирани зъби и типодонти. Курсът приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност.

Програма

10:00 – 13:00 Теоретична част

13:00 – 14:30 Въпроси и отговори

14:30 – 15:30 Обедна почивка

15:30 – 16:15 Демонстрационна част

16:15 – 16:30 Кафе пауза

16:30 – 17:45 Практическа част

17: 45 – 18:00 Попълване на финален оценяващ тест и анкета за удовлетвореност. Раздаване на сертификати.

/кратко описание и разписание по дни и часове, кратни на 45 мин/

Вид обучение по време на курса

Групово

Сертификат

Акредитираният практически курс носи на участника 12 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Кредити

12 кредита